Ogłoszenia przetargowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/RPO_1.4/3
WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin 295 G, 39 – 218 Straszęcin przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. kompresor (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0182/20.
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/RPO_1.4/3
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO_1.4/3 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. KOMPRESOR (1 SZT.)
WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. kompresor (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.
Zapytanie ofertowe nr 4/RPO_1.4/3
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/RPO_1.4_2
WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin 295 G, 39 – 218 Straszęcin uprzejmie informuje, iż w ramach zapytania ofertowego nr 4/RPO_1.4_2 nie wpłynęły oferty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Uprzejmie informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane ponownie.
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/RPO_1.4
WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin 295 G, 39 – 218 Straszęcin przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. chłodnia sprężarkowa (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0182/20.
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/RPO_1.4.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. CHŁODNIA SPRĘŻARKOWA (1 SZT.)
WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. chłodnia sprężarkowa (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.
Zapytanie ofertowe nr 5/RPO_1.4
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO_1.4/2 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. KOMPRESOR (1 SZT.)
WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. kompresor (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.
Zapytanie ofertowe nr 4/RPO_1.4/2
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.